معرفی دهیار

نام دهیار: محمدعلی مظفری
نوع فعالیت: تمام وقت

معرفی سوابق 

1376-1379 دبیر دبیرستان های مناطق آزاد کیش
اولین دهیار ترک آباد به مدت پنج سال 1379-1383
کارشناس امور شوراها در استانداری یزد
بخشدار عقدا
دبیر دبیرستان اردکان