قوانین و مقررات

آیین نامه مالی دهیاری ها

آیین‌نامه
مالی دهیاری‌ها

شماره‌ : .9123ت‌27449هـ

تاریخ‌ : 1382.05.26
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.5.19 بنا به پیشنهاد شماره 6312.1.2.34 مورخ
1381.7.27وزارت کشور و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های
خودکفا در روستاهای کشور -مصوب 1377-، آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها را 
تصویب نمود:

آیین‌نامه استخدامی دهیاری های کشور

شماره‌ : .3699ت 26923 ه¨
تاریخ : 1383.04.13
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.4.7 بنا به پیشنهاد شماره 3940.1.3.34 مورخ
1381.5.6 وزارت‌کشور و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای
خودکفا در روستاهای کشور ـ مصوب 1377 ـآیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور را به
 تصویب نمود: