شرح وظایف

شرح وظایف و اختیارات دهیاری
دهیاری به عنوان نهاد متولی اداره امور روستا وتحقق بخش توسعه پایدار روستایی دارای وظایف متعدد گسترده ای می باشد.
این وظایف در قانون شوراها ، اساسنامه، تشكیلات وسازمان دهیاری ها، قانون مدیریت پسماندها وآئین نامه اجرایی وبرخی از قوانین دیگر تصریح شده است.
وظایف فوق الذكر را می توان به شرح زیر دسته بندی كرد:
وظایف خاص: كه صرفاً توسط نهاد دهیاری باید انجام گیرد ونهاد موازی و دستگاه دیگری در این خصوص وظیفه ای ندارد. وظایفی مانند مدیریت پسماند های روستایی، ایمنی و آتش نشانی، اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا، وصول عوارض مصوب و صدور مجوز ساخت و ساز و تفكیك اراضی از جمله این وظایف محسوب می شوند كه ذاتاً توسط دهیار و دهیاری انجام می گیرد.
وظایف عام: در این گونه وظایف ، دهیاری بستر ساز و تسهیل كننده وظایف سایر دستگاه های متولی توسعه عمران در سطح روستا می باشد. وظایفی مانند ثبت احوال، حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی در روستاها، صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی ، توسعه گردشگری، اجرای فرامین دولتی، حفظ نظم وامنیت محیط روستا، كمك به احداث تأسیسات آب، برق، گاز و تلفن در روستاها، پیگیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشت عمومی روستا از قبیل نانوایی هاو...، معرفی و بازاریابی محصولات كشاورزی و صنایع دستی روستا، فراهم سازی زمینه های اشتغال در روستا، مناسب سازی فضاهای عمومی روستا برای تردد جانبازان و معلولین جسمی – حركتی، مساعدت به خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت روستا و... در این بسته بندی جای می گیرد. دهیار بایستی برای انجام این وظایف با دستگا ه ها وسازمان های متولی ذیربط همكاری نموده و شرایط ایفای وظابف آن ها در روستا را فراهم نماید.
همچنین برخی از وظایف نیز بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده با سازمان ها و دستگاه های اجرایی و مرتبط با امور مختلف توسعه روستایی به دهیاران واگذار می شود بر اساس بند 13 ماده 10 اساسنامه تشكیلات وسازمان دهیاری ها( مصوب 21/11/1380 هیأت وزیران) همكاری با سازمان ها و نهاد های دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها در سطح روستا از جمله وظایف دهیاری ها است كه طبیعاتً این وظیفه حجم گسترده ای از اقدامات و فعالیت ها را برای نهاد دهیاری به همراه دارد. كه در راستای اجرایی شدن این بند از وظایف دهیاری ها تاكنون تعداد 12 تفاهم نامه با سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط با امور روستا منعقد و بسترهای لازم برای همكاری مشترك فراهم شده است.
مجموعه ای از وظایف چند وجهی دهیاری
 
وظایف ستادی و اداری
1-اجرای مقررات دهیاری كه جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تأئید شورای اسلامی بخش رسیده و پس از اعلام برای كلیه ساكنان روستا لازم است اجرا شود
2-انجام معاملات دهیاری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول، مقاطعه، اجاره، استجاره
3-اهداء و قبول اعانات و هدایا با تصویب شورا
4-برآورد،تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب.
5-ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا و رونشت آن به بخشداری.
6-حضور دهیار در زمان ومكان مقرر و پاسخگویی به سئوالات در صورت تقاضای شورا.
7-ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار.
8-مراقبت، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری.
9-اجرای مصوبات شورا.
 
وظایف اقتصادی – مالی دهیاری
1-شناسایی زمینه های اشتغال در روستا و مساعدت در جهت تأمین كار برای افراد جویای كار با همكاری دستگاه های ذیربط.
2-همكای با مراجع در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب.
3-مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار مورد احتیاج عمومی.
4-پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد صندوق های قرض الحسنه.
5-معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد امام خمینی و مساعدت به آن ها در حد امكانات.
6-همكاری با شوراهای بخش و بخشداری به منظور بررسی وصدور پروانه كسب.
7-تهیه تعرفه عوارض با همكاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش.
8-وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن درموارد معین.
9-تشویق و ترغیب روستائیان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج؛ توسعه و بازاریابی محصولات كشاورزی و دامی روستا.
10-كمك به شورا در خصوص بررسی و شناخت كمبودها٬ نیازها و نارسایی های اقتصادی و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و علمی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذیربط جهت اطلاع٬ برنامه ریزی و اقدام.
11-تعیین نرخ (آب؛برق و مخابرات) تا زمان اقدام مراجع ذیربط.
 
وظایف خدماتی - اجتماعی و سیاسی دهیاری
1-كمك به شورا در خصوص بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یاد شده و...
2-تشویق و ترغیب روستائیان به انجام اقدامات لازم جهت رعایت سیاست های دولت.
3-همكاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت موالید و متوفیات وتهیه آمار مربوط.
4-همكاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و...
5-اعلام فرامین و قوانین دولتی و پیگیری و اجرای آن.
6-همكاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظائف آنها.
7-جلوگیری از تكدی گری و واداشتن متكدیان به كار.
8-همكاری با واحدهای امداد رسان در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه و بلایای طبیعی.
9-پیشنهاد نامگذاری معابر و اماكن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارائه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل آن.
10-پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه، موسسات فرهنگی و ...
11-تنظیف و نگهداری معابر٬ مجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات.
 
وظایف كالبدی - عمرانی
-1فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها - كوچه ها، میدان ها، پارك ها، فضای سبز ورزشی، آموزشی، مراكز تفریحی عمومی و مجاری آب توسعه معابر و پیگیری طرح ها و نظارت بر اجرای آن ها.
-2صدور پروانه برای ساختمان هایی كه در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند در چهار چوب ضوابط و استانداردهای اعلام شده دستگاه های ذیربط.
-3همكاری با بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در جهت تعیین و اجرای طرح هادی روستا و ارائه پیشنهادهای لازم در تعیین كاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.
-4كمك به شورا در خصوص بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارسایی های عمرانی و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یاد شده.
-5مشاركت و همكاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
-6تأمین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظائف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی.
-7همكاری مؤثر با مسئولین ذیربط حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی روستا.
-8تسطیح معابر عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب ولایروبی قنوات مربوط به روستا و تأمین آب روستایی در حد امكان.
-9كمك در احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و مخابرات.
-10ایجاد و ساماندهی گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام اموات.
-11اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله ها.
-12تشریك مساعی با سازمان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همكاری با مسئولان ذیربط برای اداره، احداث، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امكانات.
-13همكاری و نگهداری و تأسیس راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاههای ذیربط.
-14گزارش پییشرفت یا عدم پیشرفت فیزیكی طرح ها به شورا وبخشدار وپیشنهاد راهكارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند(ه) ماده (68) قانون شورا.
 
وظایف خدمات بهداشتی – زیست محیطی
-1پیگیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل كشتار دام وعرضه گوشت.
-2بهبود وضع زیست محیطی روستا.
-3كمك به شورا در خصوص بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارسایی هایی بهداشتی و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یادشده.
-4مراقبت بر اجرای بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
-5مراقبت بر وضع بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها، قصابی ها، قهوه خانه ها و فروشگاههای مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماكن غیر بهداشتی به مسئولان ذیربط.
-6مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و تشریك مساعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای واكسیناسیون در جهت پیشگیری از بیماریهای واگیردار.
-7همكاری در جلوگیری از شیوع بیماری های انسانی و حیوانی فراگیر و مشترك انسان و دام، اعلام مشاهده اینگونه بیماری ها به مراكز بهداشتی درمانی و دامپزشكی محل یا سایر مركاز ذیربط، به نگهداشتن بیماران مبتلا، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر بلا صاحب یا مضر.

ماده ۶۹ـ وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.

۲ـ همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

۳ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی.

۴ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

۵ـ همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

۶ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

۷ـ همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.

۸ـ همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا