بهبود آب شرب روستا

1 پیگیری واگذاری چاه آب شهری

2 پیگیری و کمک به تسریع در روند کار سایت آب­ شرب روستای ترک­ آباد

 
3 لایروبی آب­ انبار حاج رحمت ا... و آب­گیری دو آب ­انبار

پیگیری خط لوله مستقل جهت احداث سکوی برداشت آب

2 کیلومتر
پیگیری خط لوله مستقل آب انتقالی
700 متر