برنامه ريزي توسعه روستايي

آزادسازی منزل پیرحسینی جنب پل زیرگذر
395 مترمربع
آزادسازی کوچه جنب پایگاه امام حسن (ع) و ساماندهی آن
1250 مترمربع
آزادسازی خیابان خامنه ای  جنب مدرسه سلمان و ساماندهی آن
3000 مترمربع
آزادسازی و تعریض کوچه آزادی هشتم از 3متر به هشت متر
50 متر