گالری

بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی (ترک آباد-حسن آباد انارکی و چاه افضل )