گالری

گزارش تصویری از بازید توسط مسئولین روستا از پروژه بهسازی و مرمت قنات آسیاب آبی ترک آباد