زمانبندی پخت نانوایان

با توجه به صورت­جلسه شماره 1166 مورخ 1392/09/25 شورای اسلامی که با حضور کلیه نانوایان محترم روستا در محل شورای اسلامی تشکیل گردید، تصمیمات ذیل با نظر خود نانوایان در مورد زمان پخت نانوایان اتخاذ و همگی متعهد به رعایت آن گردیدند

دوشنبه 31 فروردین 1394 | بازدید : 681
   عدد "هفت" را وارد كنيد