آگهی مزایده فروش یک قطعه ملک تجاری

آگهی مزایده فروش  یک قطعه ملک تجاری
بدين­وسيله به اطلاع مي­رساند؛ دهياري ترک­آباد در نظر دارد در اجراي صورت­جلسه شماره 97/141 مورخ 1397/02/19 شوراي محترم روستای ترک­آباد جهت فروش یک قطعه ملک تجاری، اقدام به مزایده طبق شرایط زیر نماید.
  1. محل خريــد اسناد مزایده، دهیاری ترک­آباد و زمان از تاريخ 03/01/1397 لغايت 1397/03/09 بوده و تاريــخ تسليم پيشنهــادها تا ساعت 11 صبح روز چهار شنبه مورخ  1397/03/09 بوده و كليه پيشنهادها در ساعت 13 صبح همان روز باز مي­گردد.
  2. جهت دريافت اسناد مزایده، مبلغ 500،000 ریال برای هزینه اسناد معامله به شماره‌حساب درآمد 01/54901889678508 پست‌بانک باجه ترک­ آباد واریز و فیش آن ارائه گردد؛
  3. کلیه کسورات قانونی (عوارض و مالیات و...)، هزینه انتشار آگهی و کارشناسی و نقل و انتقال زمین به عهده خریدار  می­باشد.
  4. بر طبق قانون شرکت در معاملات دهیاری­ها، بایستی 5 درصد مبلغ کل برآوردی شرکت­کننده، یک فقره ضمانت‌نامه معتبر بانکی سپرده شرکت در مزایده ارائه گردد. که بعد از اعلام نتایج مزایده، سپرده سه نفر اول ضبط و سپرده مابقی آزاد می­گردد و درصورتی‌که نفر اول حاضر به انجام معامله نشود سپرده وی به نفع فروشنده ضبط و درصورتی‌که نفر دوم و سوم حاضر به انجام معامله نشوند سپرده­های آن­ها به نفع فروشنده توقیف می­شود و مزایده تجدید خواهدشد. بدیهی­است ضمانت­نامه ارائه‌شده بایستی ضمانت اجرایی داشته باشد در غیر این صورت به پیشنهاد ترتیب اثر داده نخواهد شد؛
  5. اولویت با افراد بومی روستا می باشد.
  6. دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.
  7. پیشنهاد باید از هر حیث کامل و هرگونه خط­خوردگي، قید و شرط باعث ابطال مدارك مي­گردد؛
  8. كليه پيشنهادها  بايستي در پاكت لاك و مهر شده ارائه گردد؛
  9. برای کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی دهیاری های  بخش مرکزی  مراجعه نماید.
 
 
 
 

سه شنبه 1 خرداد 1397 | بازدید : 190
   عدد "هفت" را وارد كنيد