برنامه های آینده

1 جدول گذاری و آسفالت بلوار 35 متری حجه الاسلام میرزاجمال پیشوایی
2 سامان دهی ورودی: شامل آسفالت و احداث میدان
3 سامان دهی اطراف مقبره شهدای گمنام و احداث رمپ و فضای سبز
4 بلوار جانبازان
5 تهیه نقشه شبکه قنوات روستا و احیا یکی از آنها به منظور ایجاد شبکه دفع آب های سطحی