بهبود محيط روستايي

کاشت نهال خرما
100 اصله
برگذاری مناقصه و عقد قرارداد فضای سبز
2/5 هکتار
پیگیری احداث پارک دهکده سلامت
1/5 هکتار
تکمیل و افتتاح بوستان تمدن
13000 مترمربع
بوستان شهید گمنام
1000 متر مربع
برگزاری مناقصه و عقد قرارداد جمع ­آوری زباله سطح روستا
خرید و نصب مخزن زباله
18 عدد
پیگیری مجوز چاه فضای سبز تا مرحله واگذاری زمین و عقد قرار داد حفاری