هدايت و دفع آبهاي سطحي روستا

حفر چاه جذبی 

نقشه برداری و تهیه طرح شیب بندی معابر و ورودی روستا 
50 کیلومتر
تهیه نقشه شبکه قنوات روستا 
5 رشته قنات
اتصال آب سطحی کوچه سوم به قنات
15000متر
 
پوشش انهار