گالری

بازدید گروه 25 نفری گردشگران فرانسوی از قنات و آسیاب آبی روستای ترک آباد