گالری

نصب سرعت گیر در معابر پرتردد روستا طبق نظر شورای ترافیک شهرستان اردکان